Logga in Mina sidor Medlemsförsäkring: Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring

Livförsäkring med barnskydd

Livförsäkringen ger en extra ekonomisk trygghet och stöd till efterlevande om en oförutsedd och svår situation skulle uppstå i familjen.

Avlider du som försäkrad utbetalas ett livförsäkringsbelopp till förmånstagaren i form av ett skattefritt engångsbelopp.

Försäkringen innehåller även ett skydd om arvsberättigade barn skulle drabbas av arbetsoförmåga eller avlida före 18 års ålder, sk Barnskydd.

Försäkringen kan även användas som kompanjons- eller nyckelmanna-försäkring.

​Ladda ner vår förköpsinformation

Förmånstagare
Genom att fylla i ett särskilt förmånstagareförordnande kan du själv bestämma vem som ska få pengarna om du går bort. Det är alltid det senast inlämnade förordnandet som gäller. Förmånstagarförordnande gäller före arvsrätt, äktenskap och testamente.

Har du inte namngivit en särskild förmånstagare gäller följande förordnande:
1. make/maka,
2. registrerad partner,
3. sambo,
4. har du inte ovanstående och inte uppgett någon förmånstagare går pengarna till dina närmaste arvingar.​​

Ladda ner förmånstagarblankett

Läs hela texten

Sjuk- och Olycksfallssförsäkring

Vår sjuk- och olycksfallsförsäkring är en helförsäkring för vuxna. En kombination av en olycksfallsförsäkring, som ger ekonomisk ersättning om du råkar ut för en skada, och en sjukförsäkring, som ger ekonomisk kompensation om du får bestående men, orsakat av en sjukdom som påverkar din arbetsförmåga.

Trygg dygnet runt i hela världen
Gefverts sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt. Försäkringen ger ekonomisk ersättning för kostnader som uppkommer i samband med en olycksfallsskada och även ersättning för invaliditet orsakat av olycksfall eller sjukdom. 

​Ladda ner vår förköpsinformation

Läs hela texten

Barn- och Ungdomsförsäkring

Vår Barn- och ungdomsförsäkring gäller för både sjukdom och olycksfall dygnet runt.

Försäkringen innehåller både ekonomisk- och medicinsk invaliditet. Det gör att barnet har skydd både för nedsatt funktionsförmåga och/eller bestående arbetsoförmåga.

Utöver ovanstående lämnar försäkringen även ersättning för läke-, rese-, tandskadekostnader samt sjukhusvistelseersättning och stöd vid vårdbidrag.

Försäkringen gäller till utgången av det kalenderår då barnet fyller 25 år. Därefter har man rätt att utan ny hälsoprövning teckna motsvarande försäkring hos oss, en s.k Sjuk- och Olycksfallsförsäkring - Vuxen.

​Ladda ner vår förköpsinformation

Läs hela texten

Olycksfallsförsäkring

Vår olycksfallsförsäkring tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av en olycka. Många är olycksfallsförsäkrade genom arbetet, men den försäkringen gäller inte om något händer på fritiden.

Kan hända alla
Ett ärr från ett skrubbsår kan de flesta leva med, men en skada som uppkommer till följd av olycksfall kan i värsta fall förändra vardagen.

En olycksfallsförsäkring är bra att ha om du råkar ut för en skada som leder till bestående men. Försäkringen ger ett ekonomiskt tillskott när det verkligen behövs.

​Ladda ner vår förköpsinformation

Läs hela texten

Sjukvårdsförsäkring

Vänta på sjukvård är något som alla vill undvika, men ibland kan det ta månader innan man får träffa en specialist. Har man ont och besvär vill man få hjälp omgående - det får man med vår försäkring.

Sjukvårdsförsäkringen är ingen akutförsäkring utan avser planerad vård.

​När man blir drabbad av sjukdom eller ett olycksfall, vill man komma till rätt vård så fort som möjligt. Dessutom vill familjen, arbetskamrater och kanske kompanjonen se dig snabbt på fötter igen. 

Med vår sjukvårdsförsäkring får man tillgång till den läkarvård/behandling som behövs - 
utan att hamna i långa köer. Vården sker i första hand hos någon av våra ca 1200 privata vårdgivare i Sverige, men vi har även avtal med vårdgivare utanför Sverige.

Försäkringen betalar rehab, vård, omkostnader och man får snabb hjälp av vår vårdplanering på vårt 020-nummer att boka besök/undersökning/behandling.​​​

Försäkringen kan tecknas både privat eller via företag/organisation.

​​Ladda ner vår förköpsinformation

Läs hela texten

Sjukinkomstförsäkring

Med våra "korta" eller "långa" Sjukinkomstförsäkring får man en extra ekonomisk trygghet vid arbetsoförmåga.

Försäkringen gäller om man drabbas av arbetsoförmåga och blir sjukskriven 25-100% under en längre tid än 90 dagar. Med en sjukförsäkring kan du komplettera din ekonomi med upp till 90% av sin lön. Med andra ord drygar du ut den ersättning du får från Försäkringskassan pga sjukskrivning. Den "korta" försäkringen har en utbetalningstid under maximalt 36 månader medan den "långa" betalar ut tom 65 år, men bara så länge din arbetsoförmåga/sjukskrivning 
kvarstår.

Efter karenstiden 90 dagar betalas beloppet ut månadsvis i efterskott.​

​​Ladda ner vår förköpsinformation

Läs hela texten

Sjukavbrottsförsäkring

Vad händer om en nyckelperson i organisationen blir långvarigt sjuk eller avlider? Vår sjukavbrottsförsäkring ger ekonomiskt stöd.

En verksamhet kan drabbas mycket hårt om en ledande person blir långvarigt sjuk eller avlider. Företaget kan snabbt få ekonomiska problem då intäkterna sjunker, men de fasta kostnaderna kvarstår.

​Denna försäkring täcker rörelsens fasta kostnader som löner, hyror mm om den försäkrade blir arbetsoförmögen i mer än 30 dagar. Vid dödsfall gäller försäkringen utan karenstid.

​Beloppet betalas ut till företaget.

​Ladda ner vår förköpsinformation

Läs hela texten

Förtidskapital

Vår försäkring Förtidskapital med option, ger ett ekonomiskt tillskott vid längre tids arbetsoförmåga pga olycksfall eller sjukdom.

Blir du långvarigt arbetsoförmögen till minst 50% utfaller denna försäkring med ett skattefritt engångsbelopp. Tanken med engångsbeloppet är att det ska göra det möjligt för dig att anpassa dig till den nya livssituationen, men även en hjälp för den sjukperiod som varit. Karenstider och andra specifika ersättningar och nivåer redovisas i varje gruppspecifikt villkor.

Att försäkringen har en option innebär att man kan teckna en Livförsäkring utan hälsoprövning - vid förändrade familjeförhållanden t ex giftemål.

​Ladda ner vår förköpsinformation

Läs hela texten

Kritisk Sjukdom

Vid en diagnos på en livshotande sjukdom vill man inte fundera på sin ekonomi. Försäkringen Kritisk sjukdom/Omställningskapítal ger ekonomiskt stöd i en svår stund.

åkar man ut för en svår sjukdom eller händelse som t ex cancer, hjärtinfarkt, by pass operation eller stroke innebär det stora förändringar i livet. Försäkringen ger ett välkommet ekonomiskt stöd i en tid då kraft och fokus bör ligga på annat än pengar. ​

Försäkringen betalar ut ett skattefritt engångsbelopp motsvarande det tecknade försäkringsbeloppet.

Exempel på ytterligare sjukdomar som täcks är dövhet, parkinsson, alzheimer, förlamning, blindhet m fl.

Ladda ner vår förköpsinformation​

Läs hela texten
Om Gefvert
© Försäkringsmäklare L-E Gefvert AB · Box 38156 · 100 64 Stockholm · Kundservice 08-440 54 40 · kundservice@gefvert.se · Org. nr. 556512-7833 · Vi använder oss av cookies.